Bevara eller Begrava? Hur länge måste man spara bokföring i verkligheten

Bob
Skriven av Bob

När det kommer till att förvalta ett företags ekonomiska transaktioner, är bokföring fundamentet för att hålla ordning och reda. En återkommande fråga för många företagare är ”hur länge måste man spara bokföring?” Svaret finner vi i svensk lagstiftning, närmare bestämt i Bokföringslagen (1999:1078), som stipulerar att räkenskapsinformation ska bevaras i minst sju år. Denna tidsram börjar löpa från och med det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Det är inte enbart en administrativ åtgärd utan en lagstadgad skyldighet. Att hålla denna information tillgänglig är avgörande, inte endast för att uppfylla lagkrav utan också för att kunna ge underlag vid eventuella framtida revisioner, skattekontroller eller rättsliga tvister. Därför är det viktigt att ha ett system på plats som säkerställer att all bokföringsinformation bevaras på ett korrekt och tillgängligt sätt under den föreskrivna perioden.

Olika typer av bokföringsmaterial

Bokföringsmaterial innefattar en bred kategori av dokument. Allt från fakturor, kvitton, bankutdrag och lönespecifikationer till verifikationer och årsredovisningar faller under denna benämning. Varje dokumenttyp har sin specifika roll i att bygga upp en fullständig och transparent bild av företagets ekonomi.

Dessa dokument kan grovt delas in i primära bokföringsdokument, som direkt avbildar affärshändelser, och sekundära dokument som stödjer eller förklarar de primära handlingarna. Det är viktigt att förstå att även korrespondens som rör företagets affärstransaktioner kan behöva sparas som en del av bokföringsmaterialet.

Digital vs. fysisk arkivering

I takt med teknologins framsteg har digital arkivering blivit alltmer populär och i vissa fall även en nödvändighet. Digital lagring erbjuder fördelar som enkel åtkomst och sökbarhet, samt minskade kostnader för fysisk förvaring. Men det finns också utmaningar, som behovet av säkerhetskopiering och risker för dataintrång.

Å andra sidan kan fysisk arkivering kännas mer pålitlig för vissa, då den inte är beroende av elektroniska system. Dock tar den upp fysiskt utrymme och kan vara mer tidskrävande att hantera. Oavsett val av metod är det centralt att systemet är organiserat och att dokumenten kan presenteras på ett överskådligt sätt vid behov.

Konsekvenser av bristfällig bokföring

Att inte bevara bokföringsmaterial under de lagstadgade sju åren kan leda till allvarliga konsekvenser. Skulle Skatteverket genomföra en granskning och finna att viktig dokumentation saknas, kan det resultera i böter eller i värsta fall rättsliga åtgärder. Det kan även innebära att företaget får svårt att försvara sig mot felaktiga anklagelser eller krav, då bevisbördan kan bli omöjlig att uppfylla.

Utöver de juridiska aspekterna kan ofullständig bokföring också påverka företagets förmåga att göra korrekta ekonomiska analyser och planeringar. Det kan i sin tur leda till missade affärsmöjligheter eller felaktiga investeringsbeslut, vilket kan vara kostsamt för företaget på lång sikt.

Framtidssäkra din bokföring

För att undvika de risker som är förknippade med bristfällig bokföring, är det klokt att tänka framåt och implementera robusta system och rutiner. Det kan innebära att investera i bokföringsprogram som automatiskt arkiverar och organiserar dokument, eller att anlita en extern redovisningsbyrå som kan ta hand om allt från löpande bokföring till arkivering.

Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om lagändringar som kan påverka kraven på bokföringsmaterial. Med en ökande trend mot digitalisering i samhället kan vi förvänta oss fortsatta förändringar i hur bokföring hanteras och bevaras. Genom att vara proaktiv och anpassa sig till dessa förändringar kan företag säkerställa att deras bokföring inte bara är korrekt idag, utan också förberedd för framtiden.

Källa: Skatteverket